Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Zabrze

Prezydent Miasta Zabrze informuje o przystąpieniu do opracowania „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Zabrze”. Wykonawcą dokumentu jest konsorcjum firm: Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz ENERGOEKSPERT Sp. z o.o.

W związku z powyższym zapraszamy (osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe, ekologiczne i inne) do przekazywania informacji na temat planowanych w latach 2020 – 2030 na terenie Zabrza działań i przedsięwzięć w następującym zakresie:
• poprawa efektywności energetycznej budynków (mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej i inne) w wyniku np. termomodernizacji; zmiany sposobu ogrzewania; wykorzystania OZE itp.,
• ograniczenie niskiej emisji (np. likwidacja palenisk węglowych),
• rozwój transportu publicznego oraz systemu zarządzania ruchem,
• rozwój terenów zieleni oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta,
• modernizacja i rozwój sieci dystrybucji ciepła oraz źródeł wytwórczych,
• modernizacja i rozwój systemu dostarczania gazu,
• działania informacyjne i edukacyjne w zakresie racjonalizacji i efektywnego wykorzystania energii oraz ochrony środowiska,
• gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta.
• inne działania z zakresu efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska.

Prosimy o wypełnienie ankiety osobno dla każdego zadania. Po uzupełnieniu danych dla jednego zadania należy wcisnąć przycisk GOTOWE na końcu strony, a następnie przystąpić do wypełniania ankiety dla kolejnego przedsięwzięcia. UWAGA - brak możliwości edytowania przesłanych odpowiedzi! W przypadku przesłania błędnej odpowiedzi prosimy o kontakt.

W razie pytań informacji dotyczących opracowania udziela:
• ze strony wykonawcy – p. Adam Motyl, tel. 797 271 574, mail: a.motyl@fewe.pl,
• ze strony Miasta Zabrze – p. Olga Klemczak, tel. 32 273 96 60, mail: oklemczak@um.zabrze.pl.

W przypadku potrzeby uszczegółowienia przekazanych danych Wykonawca może kontaktować się z osobą wskazaną w ankiecie.
* 1. Dane podmiotu zgłaszającego przedsięwzięcie:
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
Branża
Osoba zgłaszająca oraz stanowisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
* 2. Czy przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji?
tak
nie
* 3. Czy przedsięwzięcie jest planowane?
tak
nie
* 4. Nazwa przedsięwzięcia:
* 5. Lokalizacja przedsięwzięcia:
Proszę podać adres / nr działki, gdzie będzie prowadzone przedsięwzięcie. Dla przedsięwzięć bez lokalizacji proszę wpisać "ogólnomiejskie".
* 6. Opis przedsięwzięcia:
Krótki opis przedsięwzięcia, stan wyjściowy, zakres, stan końcowy
* 7. Sposób finansowania inwestycji:
Ze środków własnych, które posiadam
Ze środków własnych i innych, które posiadam
Zamierzam wystąpić o kredyt komercyjny
Zamierzam wystąpić o środki pomocowe
8. Wielkość nakładów inwestycyjnych (jeśli znane):
Planowane nakłady całkowite, zł brutto:
w tym środki własne, zł brutto:
w tym kredyt, zł brutto:
w tym dotacja/umorzenie, zł brutto:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .